Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Μακρή με θέμα "Μελέτη κατασκευής στεγασμένης αγοράς στην περιοχή του παλιού κολυμβητηρίου Μυτιλήνης. Μέρος Α: 1. Σχεδιαστικές Προτάσεις 2. Γενικός Προϋπολογισμός Έργου 3. Χρονικός Προγραμματισμός΄" | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Μακρή με θέμα "Μελέτη κατασκευής στεγασμένης αγοράς στην περιοχή του παλιού κολυμβητηρίου Μυτιλήνης. Μέρος Α: 1. Σχεδιαστικές Προτάσεις 2. Γενικός Προϋπολογισμός Έργου 3. Χρονικός Προγραμματισμός΄"