Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς – Ο.ΔΙ.Μ.» είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’) και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδ. έτος 2005-06. Στόχος του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. είναι η ειδίκευση μηχανικών και λοιπών τεχνικών ειδικοτήτων σε θέματα οικονομίας, διοίκησης και χρηματοοικονομικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσης, εργαλείων και μεθόδων που απαιτούνται στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων και τεχνολογικών συστημάτων, στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής, καθώς και στην ανάπτυξη οργανισμών που σχετίζονται με την οικονομία της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. είναι τα ακόλουθα:

  • Υψηλού επιπέδου πολύπλευρη εκπαίδευση στελεχών ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες στη διοίκηση και οικονομική για μηχανικούς με ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο.
  • Εξοικείωση με θέματα σύγχρονης τεχνολογίας και οικονομίας  και με τα μεθοδολογικά εργαλεία  διαχείρισης και αξιοποίησης της διαθέσιμης  τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο χώρο της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης λειτουργιών, της λήψης αποφάσεων και στρατηγικών επενδύσεων.
  • Καλλιέργεια αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων στη στρατηγική, στην οργάνωση και τη λειτουργία επιχειρήσεων, στη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση  χρηματοοικονομικών προϊόντων, κ.λπ.

  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν δεξιότητες σε θέματα:

  • βέλτιστου σχεδιασμού τεχνοοικονομικών συστημάτων,
  • ορθολογικής διαχείρισης της τεχνολογίας,
  • ελαχιστοποίησης της σπατάλης πόρων και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,
  • χρήσης της καινοτομίας για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και
  • δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες.