Κόστος και διάρκεια προγράμματος

Το ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. είναι πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας που απαιτεί την καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3.800,00 €, σε τέσσερις  δόσεις και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με σχετική απόφαση που λαμβάνει κάθε φορά η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.Δ.. Αποχώρηση ενός φοιτητή του ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. μετά την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος, συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου των καταβληθέντων διδάκτρων, εφόσον η θέση του φοιτητή αυτού δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθεί άμεσα από άλλον επιλαχόντα υποψήφιο.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, πέρα από τα οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος, αλλά δικαιούται, ωστόσο, να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων κατόρθωσε να ολοκληρώσει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..

Σύστημα Καταβολής Διδάκτρων Πανεπιστημίου Αιγαίου