Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Το μάθημα ξεκινά με ένα σύνολο από βασικές έννοιες και όρους και στη συνέχεια παρουσιάζει μεθόδους και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, των πόρων και ικανοτήτων της, τη διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων, την δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, και την διαμόρφωση σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι: πως η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, πώς μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και τον ανταγωνισμό, πως μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές ικανότητες απαραίτητες για να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά, αλλά και, στη περίπτωση που έχει τεχνολογικό προσανατολισμό, πώς να επιλέξει σε ποιες τεχνολογίες θα επενδύσει και με ποιο τρόπο.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισμοί και αντικείμενο της Στρατηγικής
2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Μακρο-περιβάλλον, Κλαδική ανάλυση, Ανταγωνιστές, Αγοραστές)
3. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Πόροι & Ικανότητες
4. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
5. Εναλλακτικές Στρατηγικές (Περιγραφή)
6. Εναλλακτικές Στρατηγικές
    a. (Μέθοδοι Αξιολόγησης & Επιλογής
    b. Εργαλεία Στρατηγικής Ανάλυσης (BCG Matrix)
7. Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής Ι: Δυναμική των κλάδων και των αγορών
8. Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής ΙΙ:
a. Ιδιοποίηση: Μοναδικότητα και συμπληρωματικοί πόροι
b. Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία
9. Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα
    a. Επιχειρηματικά μοντέλα
    b. Ανοικτή καινοτομία
10. Σύνοψη και Παρουσιάσεις εργασιών
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 • Β. Παπαδάκης (2016) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, (7η Έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Thompson, Arthur, Gamble, John and A. J. Strickland III (2010), Σχεδιασμός και Υλοποίησης Επιχειρησιακής Στρατηγικής – Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, 16η Αμερικάνικη Έκδοση, Γενική Επιμέλεια- Πρόλογος: Γιάννης Πολλάλης, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.
 • Johnson, G., Whittington, R. Scholes, K. et.al (2016), Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, 2η Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.
 • Schilling, M. (2016). Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Αθήνα: Εκδόσεις Επιστημών, Broken Hill Publishers (Επιστ. Επιμέλεια- Πρόλογος: Α, Κωνσταντέλου, Α. Τσακανίκας).
 • Grant R.M. (2001), Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques Applications, Fourth Edition, Blackwell Business. (υπάρχει και πιο πρόσφατη έκδοση που μπορείτε να έχετε πρόσβαση)
 • Margaret White and Gary Bruton (2010) Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Γενική Επιμέλεια- Πρόλογος: Γ. Καλογήρου, Α. Πρωτόγερου, Α, Κωνσταντέλου, Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.
 
Τα κεφάλαια από τα παραπάνω εγχειρίδια που προτείνονται για μελέτη ανά εβδομάδα είναι δυνατό να έχουν διαφορετική αρίθμηση σε παλαιότερες εκδόσεις (ελληνική/αγγλική). Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές καλούνται να επιβεβαιώσουν τα κεφάλαια προς μελέτη σε συνεργασία με τη διδάσκουσα.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

H διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση/συζήτηση μελετών περίπτωσης. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη και βοηθά στη κατανόηση των βασικών εννοιών και εργαλείων του μαθήματος. Παράλληλα, μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις πολύπλοκες διεργασίες που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην κριτική αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που προτείνονται και εφαρμόζονται.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 • Μία ατομική ή ομαδική εργασία (max 4 άτομα) (40%). Οι φοιτητές θα εφαρμόζουν τα εννοιολογικά εργαλεία και μεθόδους που συζητούνται στο μάθημα σε μια επιχείρηση ή σε ένα κλάδο της επιλογής τους. Οι εργασίες θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διδάσκουσα και θα παρουσιαστούν στο τελευταίο μάθημα. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη δομή των εργασιών θα δοθούν από τη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι εργασίες θα πρέπει απαραίτητα να περιέχουν:
     o Εμπροσθόφυλλο (cover page) (τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, μαθήματος, αντικείμενο εργασίας, ονόματα φοιτητών και Α.Μ., και ημερομηνία εκπόνησης)
     o Πίνακα περιεχομένων
     o Βιβλιογραφία σύμφωνα με το Harvard Referencing System

 

 • Τελική Εξέταση (60%) σε όλη τη διδαχθείσα ύλη
Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης
 • Να κατανοούν τις έννοιες των πόρων και ικανοτήτων και να διερευνούν πώς αυτοί οικοδομούνται ώστε η επιχείρηση να επιτύχει την κατάκτηση καλύτερης θέσης στην αγορά
 • Να αναγνωρίζουν τις στρατηγικές επιλογές που μπορεί μια επιχείρηση να έχει στη διάθεσή της και να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένες επιλογές (περιοχές στις οποίες η επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί, προιόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, μέθοδοι για την επίτευξη αυτής της επέκτασης – εξαγορές, συγχωνεύσεις, συνεργασίες)
 • Να κατανοούν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Να αναγνωρίζουν ότ για την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής θα πρέπει να κινητοποιηθούν δομές, συστήματα και ανθρώπινοι πόρους εντός και εκτός της επιχείρησης
 • Να κατανοούν την πορεία και εξέλιξη των βιομηχανικών κλάδων και αγορών
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία των τεχνολογικών προτύπων και τις οικονομικές τους επιπτώσεις
 • Να κατανοούν τα βασικά συστατικά της τεχνολογικής στρατηγικής μιας επιχείρησης