Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Στόχος του μαθήματος:

Το μάθημα εστιάζει στην θεωρία και πρακτική της στρατηγικής των επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να δώσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές των πολύπλευρων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εξελίξεων στο οικονομικό περιβάλλον, της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, των ραγδαίων αλλαγών στη τεχνολογία και στη λειτουργία των αγορών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των απαιτήσεων που δημιουργούνται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων οργανωτικών και διαχειριστικών ικανοτήτων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα ξεκινά με την βασική ορολογία του αντικειμένου της Στρατηγικής και στη συνέχεια παρουσιάζει μεθόδους και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, των πόρων και ικανοτήτων, τη διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων, την δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, και την διαμόρφωση σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι: πως η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, πώς μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και τον ανταγωνισμό, πως μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές ικανότητες απαραίτητες για να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά, αλλά και, στη περίπτωση που έχει τεχνολογικό προσανατολισμό, πώς να επιλέξει σε ποιες τεχνολογίες θα επενδύσει και με ποιο τρόπο.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Το μάθημα ξεκινά με ένα σύνολο από βασικές έννοιες και όρους και στη συνέχεια παρουσιάζει μεθόδους και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, των πόρων και ικανοτήτων της, τη διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων, την δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, και την διαμόρφωση σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι: πως η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, πώς μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και τον ανταγωνισμό, πως μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές ικανότητες απαραίτητες για να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά, αλλά και, στη περίπτωση που έχει τεχνολογικό προσανατολισμό, πώς να επιλέξει σε ποιες τεχνολογίες θα επενδύσει και με ποιο τρόπο.

1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισμοί και αντικείμενο της Στρατηγικής
2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Μακρο-περιβάλλον, Κλαδική ανάλυση, Ανταγωνιστές, Αγοραστές)
3. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Πόροι & Ικανότητες
4. Σύνθεση Εσωτερικού-Εξωτερικού περιβάλλοντος
5. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Φύση, Πηγές, Είδη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
6. Εναλλακτικές Στρατηγικές Ανάπτυξης: Δημιουργία, Αξιολόγηση, Επιλογή
7. Οργάνωση και Δομές - Τύποι στρατηγικής αλλαγής, Διάγνωση περιοχών αλλαγής, Ρόλοι στη διοίκηση αλλαγής
8. Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής Ι: Κατανοώντας την πορεία και εξέλιξη των βιομηχανικών κλάδων και αγορών
   i. Κύκλος ζωής κλάδου, κύκλος ζωής αγοράς (Industry Life Cycles and Evolution of Markets)
9. Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής ΙΙ:
    i. Ιδιοποίηση: Μοναδικότητα και συμπληρωματικοί πόροι
   ii. Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία
10. Τεχνολογική Στρατηγική στη Πράξη

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Β. Παπαδάκης (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, (Ε΄ Έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

Thompson, Arthur, Gamble, John and A. J. Strickland III (2010), Σχεδιασμός και Υλοποίησης Επιχειρησιακής Στρατηγικής – Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, 16η Αμερικάνικη Έκδοση, Γενική Επιμέλεια- Πρόλογος: Γιάννης Πολλάλης, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Johnson, G., and Scholes, K. (2005). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall: Europe.

Schilling, M. (2002). Strategic Management of Technological Innovation. McGraw Hill: Europe.

Grant R.M. (2001), Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques Applications, Fourth Edition, Blackwell Business.

Margaret White and Gary Bruton (2010) Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Γενική Επιμέλεια- Πρόλογος: Γ. Καλογήρου, Α. Πρωτόγερου, Α, Κωνσταντέλου, Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Μεικτή μέθοδος μάθησης (πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ).

H διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση/συζήτηση μελετών περίπτωσης. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη και βοηθά στη κατανόηση των βασικών εννοιών και εργαλείων του μαθήματος. Παράλληλα, μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις πολύπλοκες διεργασίες που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην κριτική αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που προτείνονται και εφαρμόζονται.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και Ανάλυση βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση μελέτης (project)

30

Συγγραφή εργασίας

37

Μη καθοδηγούμενη μελέτη

30

Εξετάσεις

3

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

170

 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.

Αναλυτικά η μέθοδος αξιολόγησης περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή στο μάθημα και ομαδική παρουσίαση (10%)
  • Μία ενδιάμεση ομαδική εργασία (30%). Οι εργασίες θα εφαρμόζουν τα εννοιολογικά εργαλεία και μεθόδους που συζητούνται στο μάθημα σε μια επιχείρηση ή σε ένα κλάδο της επιλογής των φοιτητών. Οι εργασίες θα παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη διδάσκουσα και θα περιέχουν απαραίτητα:
  • Εμπροσθόφυλλο (cover page) με τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των φοιτητών, και την ημερομηνία εκπόνησης
  • Πίνακα περιεχομένων
  • Βιβλιογραφία (αν έχει χρησιμοποιηθεί) σύμφωνα με το Harvard Referencing System
  • Τελική Εξέταση (60%) σε όλη τη διδαχθείσα ύλη

 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

• Να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης
• Να κατανοούν τις έννοιες των πόρων και ικανοτήτων και να διερευνούν πώς αυτοί οικοδομούνται ώστε η επιχείρηση να επιτύχει την κατάκτηση καλύτερης θέσης στην αγορά
• Να αναγνωρίζουν τις στρατηγικές επιλογές που μπορεί μια επιχείρηση να έχει στη διάθεσή της και να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένες επιλογές (περιοχές στις οποίες η επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί, προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, μέθοδοι για την επίτευξη αυτής της επέκτασης – εξαγορές, συγχωνεύσεις, συνεργασίες)
• Να κατανοούν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Να αναγνωρίζουν ότι για την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής θα πρέπει να κινητοποιηθούν δομές, συστήματα και ανθρώπινοι πόρους εντός και εκτός της επιχείρησης
• Να κατανοούν την πορεία και εξέλιξη των βιομηχανικών κλάδων και αγορών
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των τεχνολογικών προτύπων και τις οικονομικές τους επιπτώσεις
• Να κατανοούν τα βασικά συστατικά της τεχνολογικής στρατηγικής μιας επιχείρησης

Γενικές Ικανότητες:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Ομαδική εργασία
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περίγραμμα του Μαθήματος: