Διεθνής Μακροοικονομική | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διεθνής Μακροοικονομική

Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Το μάθημα εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στις αλληλεξαρτώμενες οικονομίες (και μακροοικονομικές πολιτικές) και στις παγκοσμιοποιημένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Παρουσιάζεται η λειτουργία των αγορών συναλλάγματος και του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος.  Αφού εξηγηθεί πως οι εξελίξεις στα επιτόκια, στις τιμές και στο προϊόν επιδρούν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στη συνέχεια αναλύονται τα συστήματα σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών και παρουσιάζονται εμπειρικές τεχνικές.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

1. Η παγκόσμια μακροοικονομική 
Ξένο συνάλλαγμα, νομίσματα και κρίσεις. Χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση, χρέη και ελλείμματα. Κυβέρνηση και θεσμοί: πολιτικές και τα αποτελέσματά τους.

2. Εισαγωγή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην αγορά ξένου συναλλάγματος.
Τα βασικά των νομισματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στην πράξη.  Η αγορά ξένου συναλλάγματος. Αrbitrage και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες spot. Arbitrage και επιτόκια.

3.  Συναλλαγματικές ισοτιμίες Ι: η νομισματική προσέγγιση στη μακροχρόνια περίοδο.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές στη μακροχρόνια περίοδο: Ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων και ισορροπία στην αγορά προϊόντων. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες μακροχρόνια: ισορροπία στην αγορά χρήματος σε ένα απλό υπόδειγμα. Η νομισματική προσέγγιση: επιπτώσεις και στοιχεία. Χρήμα, επιτόκια και τιμές στη μακροχρόνια περίοδο: ένα γενικό υπόδειγμα. Νομισματικά καθεστώτα και καθεστώτα νομισματικών ισοτιμιών.

4. Συναλλαγματικές ισοτιμίες ΙΙ: η προσέγγιση των περιουσιακών στοιχείων στη βραχυχρόνια περίοδο.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια στη βραχυχρόνια περίοδο: η UIP και η ισορροπία στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Τα επιτόκια στη βραχυχρόνια περίοδο: ισορροπία στην αγορά χρήματος. Η προσέγγιση των περιουσιακών στοιχείων: εφαρμογές και ενδείξεις. Μια πλήρης θεωρία: ενοποιώντας τη νομισματική άποψη με την προσέγγιση των περιουσιακών στοιχείων. Σταθερές ισοτιμίες και το τρίλημμα.

5. Εθνικοί και διεθνείς λογαριασμοί: εισόδημα, πλούτος και το ισοζύγιο πληρωμών.
Μετρώντας την μακροοικονομική δραστηριότητα: Mια επισκόπιση. Εισόδημα προϊόν και δαπάνη. Το ισοζύγιο πληρωμών. Εξωτερικός πλούτος.

6. Ισοζύγιο πληρωμών Ι: Τα κέρδη από την χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση.
Τα όρια στο πόσο μπορεί να δανειστεί μια χώρα: ο μακροχρόνιος περιορισμός του προϋπολογισμού. Τα κέρδη από την εξομάλυνση της κατάσταση. Τα κέρδη από την αποτελεσματική επένδυση. Τα κέρδη από την διαφοροποίηση του κινδύνου.

7. Ισοζύγιο πληρωμών ΙΙ: Προϊόν, ισοτιμίες και μακροοικονομικές πολιτικές στη βραχυχρόνια περίοδο.
Η ζήτηση στην ανοικτή οικονομία. Ισορροπία στην αγορά αγαθών: Ο κεϋνσιανός σταυρός. Ισορροπία στην αγορά αγαθών: Εξάγοντας την καμπύλη IS. Ισορροπία στην αγορά χρήματος: εξάγοντας την καμπύλη LM. Η βραχυχρόνια περίοδος: το υπόδειγμα ISLM- ΞΣ σε μια ανοιχτή οικονομία. Πολιτική σταθεροποίησης.

8. Σταθερές έναντι κυμαινόμενων ισοτιμιών: η διεθνής νομισματική εμπειρία.
Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών: τα βασικά θέματα. Άλλα οφέλη από τις σταθερές ισοτιμίες. Δημοσιονομική πειθαρχία, το εκδοτικό δικαίωμα και ο πληθωρισμός. Συστήματα σταθερών ισοτιμιών. Διεθνή νομισματική εμπειρία.

9. Συναλλαγματικές κρίσεις: Πώς λειτουργούν τα συστήματα των προσδεμένων ισοτιμιών και πώς καταρρέουν;
Κάποια γεγονότα σχετικά με τις συναλλαγματικές κρίσεις. Πώς λειτουργούν οι προσδέσεις; οι μηχανισμοί μιας σταθερής ισοτιμία. Πώς καταρρέουν τα συστήματα προσδεμένων ισοτιμιών Ι : μη συνεπείς δημοσιονομικές πολιτικές. Πώς καταρρέουν τα συστήματα προσδεμένων ισοτιμιών ΙΙ: Οι έκτακτες νομισματικές πολιτικές.

10. Το ευρώ.
Τα οικονομικά του ευρώ. Ιστορία και πολιτική του ευρώ. Οι τάσεις της ευρωζώνης σε ήρεμους καιρούς, 1999-2007. Η Ευρωζώνη σε κρίση, 2008-2010.

11. Θέματα διεθνούς μακροοικονομικής.
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στη μακροχρόνια περίοδο: Αποκλίσεις από την ισοτιμία αγοραστικών δυνάμεων. Συναλλαγματικές ισοτιμίες στη βραχυχρόνια περίοδο: αποκλίσεις από την αποκαλυφθείσα ισοτιμία επιτοκίων. Χρέος και αδράνεια. Η παγκόσμια μακροοικονομία και η κρίση 2007-2009.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

1. Feenstra C. Robert & Taylor M. Alan, Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2012.
2. Salvatore Dominick, Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2017.
3. Krugman, P. & Obstfeld, M., Διεθνής Οικονομική: Θεωρία κια Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2011.
4. Αντζουλάτος, Α., Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα, 2011.

Περίγραμμα του Μαθήματος: