Διεθνής Μακροοικονομική

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις είναι ένα από σημαντικότερα φαινόμενα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Οι επί μέρους χώρες ή περιοχές του κόσμου έχουν διαφορετικά νομίσματα, τα οποία ανταλλάσσονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα συναλλαγματικά συστήματα. Οι αλλαγές των συναλλαγματικών ισοτιμιών επιφέρουν σημαντικές επιδράσεις στην πραγματική οικονομία και ευημερία, ενίοτε δε ισχυρότατες οικονομικές διαταραχές. Η διεθνής οικονομική διπλωματία, όπως αυτή αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα, έχει ως στόχο τη ρύθμιση των διεθνών νομισματικών σχέσεων και την αποφυγή νομισματικών πολέμων. Ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες διεθνείς συναλλαγματικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις υιοθετήθηκε ο στόχος της βελτίωσης του διεθνούς νομισματικής διακυβέρνησης. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου της διεθνούς μακροοικονομικής.  Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι κύριες πτυχές της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας όπως η συναλλαγματική θεωρία και πολιτική, καθώς και το πεδίο της πολιτικής οικονομίας των διεθνών νομισματικών σχέσεων. 

Προαπαιτήσεις: 

Η γνώση της μακροοικονομικής και της μικροοικονομικής είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
1η Διάλεξη.  Εθνικολογιστικά Μεγέθη και Ισοζύγιο Πληρωμών
2η Διάλεξη. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος
3η Διάλεξη.  Χρήμα, Επιτόκια και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
4η Διάλεξη. Τιμές και Συναλλαγματική Ισοτιμία Μακροχρόνια
5η Διάλεξη. Το Προϊόν και η Συναλλαγματική Ισοτιμία Βραχυχρόνια
6η Διάλεξη. Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρέμβαση στην Αγορά Ξένου Συναλλάγματος
7η Διάλεξη. Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα
8η Διάλεξη. Μακροοικονομική Πολιτική και Συντονισμός σε καθεστώς Κυμαινόμενων Ισοτιμιών
9η Διάλεξη. Οι Άριστες Νομισματικές Περιοχές και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία
10η Διάλεξη. Η Διεθνής Κεφαλαιαγορά 
 
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

 

Α) Προτεινόμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Feenstra, C.R. και Taylor, M. A. (2014), Διεθνής Οικονομική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο.

Krugman, R.P., Obstfeld, M. και Melitz, J.M. (2015), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, 4η, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Mankiw, G. Και Laurence, B. (2013), Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Αθήνα Εκδόσεις Gutenberg.

Pilbeam, K. (2017), Διεθνής Χρηματοοικονομική, Αθήνα, Utopia Publishing.

Salvatore, D. (2017), Διεθνής Οικονομική, 12η, Αθήνα, Εκδόσεις Τζίολα.

Καρφάκης, Ι.Κ. (2017), Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Χρήματος, Αθήνα, Εκδόσεις Τζιόλα.

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Bodie, Z., Kane, A. και Marcus, A. (2014), Επενδύσεις, Αθήνα, Utopia Publishing.

Gerber, J. (2017), International Economics, 7th, Pearson.

Giddy, H. I. (1996), Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Howells, P.  και Bain, K. (2009), Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Marrewijk, V.C. (2012), International Economics, 2nd, Oxford University Press,

Montiel, J.P. (2009), International Macroeconomics, Wiley Blackwell.

Pugel, T. (2015), International Economics, McGraw-Hill Education.

Λεβεντάκης, Ι (2003), Διεθνής Μακροοικονομική & Χρηματοοικονομική, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης.

Μελάς, Κ (2011), Οι Σύγχρονες Κρίσεις του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (1974-2008), Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

H διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές ενθαρρύνονται για ενεργή συμμετοχή προκειμένου το μάθημα να αποκτήσει διαδραστικό χαρακτήρα και να ενισχύσει την κατανόηση τους.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Γραπτή εξέταση του μαθήματος (70%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στην ύλη που διδάχθηκαν στο τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Εκπόνηση Εργασίας (30%): Οι φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν εργασία στην τελευταία διάλεξη του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα διεθνή νομισματικά φαινόμενα και να διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής.

ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.         Η λειτουργία των σύγχρονων αγορών συναλλάγματος

2.         Η δυναμική της εξέλιξης της ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου

3.         Το παγκόσμιο σύστημα του Bretton Woods: Εγκαθίδρυση-λειτουργία-κατάρρευση 

4.         Τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου διεθνούς (μη) συστήματος

5.         Είναι η ΟΝΕ μια βέλτιστη νομισματική περιοχή;

6.         Σύγχρονα διεθνή νομίσματα: αρμονική συνύπαρξη ή ανταγωνισμός;

7.         Η συναλλαγματική κρίση στην Ασία του 1997

8.         Η συναλλαγματική κρίση στην Αργεντινή 2001

9.         Η υποκατάσταση των εθνικών νομισμάτων: Dollarization και Euroization

10.       Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των συναλλαγματικών κρίσεων 

11.       Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου νομισματικού συστήματος

12.       Η συναλλαγματική πολιτική της Κίνας

13.       Το συναλλαγματικό σύστημα του Νομισματικού Συμβουλίου (Currency Board)

14.       Θεσμοί και fora της σύγχρονης διεθνούς νομισματικής διπλωματίας

15.       Τα συναλλαγματικά συστήματα των χωρών της ΕΕ, μη μελών της ΟΝΕ, έναντι του Ευρώ

16.       Κερδοσκοπία στις αγορές συναλλάγματος

17.       Τα συναλλαγματικά συστήματα των χωρών της Βαλκανικής

18.       Η σχέση μεταξύ τιμών (πληθωρισμού) και συναλλαγματικών ισοτιμιών

19.       Η σχέση μεταξύ επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών

20.        Ο κανόνας του χρυσού και η Μεγάλη Κρίση

21.       Η οικονομική πολιτική στην ζώνη του Ευρώ

22.       Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ κατά την διάρκεια της κρίσης του ευρώ

23.       Οι διαφορές και οι ομοιότητες της ΕΚΤ και της Fed

24.       Ο διεθνής ρόλος του ευρώ ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα κατά την διάρκεια της κρίσης

25.       Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη