Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά συνιστούν τη βάση της χρηματοοικονομικής μηχανικής, στα πλαίσια της οποίας ολοκληρώνονται εργαλεία από τη στατιστική, τις πιθανότητες και τη μαθηματική βελτιστοποίηση. Ο τελικός στόχος των θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων των χρηματοοικονομικών μαθηματικών είναι η μέτρηση και διαχείριση των διακυμάνσεων στις αγορές, καθώς και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ποσοτικών επενδυτικών στρατηγικών. Οι βασικές ενότητες που παρουσιάζονται στα πλαίσια του μαθήματος, είναι: α) θεωρία πιθανοτήτων & κατανομές, β) εκτιμητική διαστημάτων & έλεγχος υποθέσεων, γ) ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων, δ) διαχείριση χαρτοφυλακίου, ε) μοντελοποίηση μεταβλητότητας, στ) χρηματοοικονομικά παράγωγα, και ζ) ειδικά θέματα. Οι διαλέξεις του μαθήματος υποστηρίζονται από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εργαστηριακών εφαρμογών με πραγματικά χρηματιστηριακά δεδομένα.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή
 • Θεωρία πιθανοτήτων & κατανομές
 • Εκτιμητική διαστημάτων & έλεγχος υποθέσεων
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Μοντελοποίηση μεταβλητότητας
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα
 • Ειδικά θέματα
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Ξυδώνας, Π., Ψαρράς, Ι., Ζοπουνίδης, Κ., 2010. Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις, σειρές ασκήσεων, ομαδικές εργασίες, μελέτες περίπτωσης & χρήση λογιστικών φύλλων εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τελική εξέταση 80% & ομαδικές εργασίες 20%.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 
 • Κατανόηση των βασικών αρχών των χρηματοοικονομικών μαθηματικών, με έμφαση στα ζητήματα της διαχείρισης κινδύνου και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων με στόχο την αξιολόγηση και ανάλυση του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος και των αγορών.
 • Λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού και την υλοποίησης ολοκληρωμένων ποσοτικών επενδυτικών στρατηγικών.