Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις διοικητικές και οργανωτικές γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαμόρφωση στρατηγικής (strategy formulation) και για τη διοίκηση (management) Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) σε σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το μάθημα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό και την ανάλυση των μεθόδων και τεχνικών με βάση τις οποίες οι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να σχεδιάσουν, να χρησιμοποιήσουν και να διαχειρισθούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής, έτσι ώστε να εκμεταλλευθούν τις τεχνολογικές δυνατότητες και ευκαιρίες και να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Το μάθημα είναι διεπιστημονικό, αντλώντας στοιχεία από επιστήμες όπως η διοικητική (management science), η επιχειρησιακή έρευνα (operations research), τα οικονομικά (economics) και η ανάλυση και ο σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων (information systems analysis and design).

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Ο ρόλος της πληροφορικής στις επιχειρήσεις και του οργανισμούς
 • Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων
 • Αναγκαία Υποδομή: Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
 • Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό επιχειρείν & νέες τεχνολογίες
 • Επιχειρηματικές εφαρμογές με χρήση πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
 • Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα στα πληροφοριακά συστήματα
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης - 8η αμερικανική έκδοση

Συγγραφέας: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon

Επιμέλεια: Βίκυ Μάνθου, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

ISBN : 978-960-461-251-2

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • «Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση επιχειρήσεων», Γ. Οικονόμου, Εκδόσεις  Μπένος, 2004.
 • «Διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφοριακά συστήματα», Γ. Δουκίδης, Εκδόσεις Σιδέρης, 2003.
 • «Ολοκληρωμένη Τεχνολογία Πληροφορικής», Γ. Παυλίδης, Εκδόσεις Gutenberg, 2001.
 • «Διοίκηση-Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων», Αντ. Δημητριάδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998.
 • «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Ανάλυση και Σχεδιασμός», Γ. Βασιλακόπουλος και Β. Χρυσικόπουλος, Εκδόσεις Σταμούλη, 1990.
 • "Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise", K. Laudon and J. Laudon, Prentice Hall, 6th edition, 2000.
 • "Managing Information Systems: Using Cases within an Industry Context to Solve Business Problems with Information Technology", D. Anderson, Prentice Hall, 2000.
 • "Management Information Systems for the Information Age", St. Haag, M. Cummings and J. Dawkins, Mc Graw Hill, 2nd edition, 2000.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Βιβλία

Case studies

Επιστημονικά περιοδικά

Παρουσιάσεις

Αναφορές και μελέτες

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τύπος εξέτασης

Ποσοστό

Γραπτές εξετάσεις

70%

Ατομική Εργασία

(Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης)

20%

Ομαδική εργασία

10%

 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν πλήρως τις βασικές αρχές της διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις τεχνολογίες, τα συστήματα και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα
 • Να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα πλέον κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα βασισμένοι στις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις
 • Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν πολύπλοκα πληροφοριακά συστήματα και να κατανοούν τα ηθικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα που προκύπτουν από την εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων
 • Να εφαρμόσουν μεθόδους ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών για την εισαγωγή καινοτόμων συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.