Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ενίσχυση της κατανόησης των θεμελιωδών εννοιών, των μεθόδων και των τεχνικών των επιμέρους πεδίων που συνιστούν το επιστημονικό αντικείμενο της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.  Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση της σημαντικότητας του ανθρώπινου παράγοντα και του ρόλου του ως του πολυτιμότερου κεφαλαίου μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού
 • Η διαμόρφωση της αντίληψης του ρόλου της ΔΑΠ στη λειτουργία μιας επιχείρησης στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον
 • Η κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας στη ΔΑΠ
 • Η απόκτηση γνώσεων του περιεχομένου των εννοιών, των αρχών, των τεχνικών και των μεθόδων προσέγγισης και αντιμετώπισης των λειτουργιών της ΔΑΠ

Ειδικότερα, αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί έναν από τους βασικούς πόρους των επιχειρήσεων  που συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα τους, στην υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τους αλλά και στην απόκτηση βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ανάλυση μιας σειράς ζητημάτων που αναφέρονται στον προγραμματισμό, στην αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, προσεγγίζονται θεωρητικά και πρακτικά θέματα που αφορούν την ανάλυση και την περιγραφή της εργασίας, την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τις ανταμοιβές  του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις, την παροχή συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, την οργανωσιακή κουλτούρα και την ηθική διάσταση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 • Έννοια και Περιεχόμενο της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
 • Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 • Προγραμματισμός και Προσέλκυση του Απαιτούμενου Προσωπικού
 • Επιλογή Κατάλληλου Προσωπικού
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού
 • Αξιολόγηση της Απόδοσης των Εργαζομένων
 • Πολιτική και Συστήματα Αμοιβών Προσωπικού
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις της παρακίνησης και πρακτικές εφαρμογές της
 • Οργανωσιακή κουλτούρα
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

1.      Διαφάνειες-Παρουσιάσεις του μαθήματος

2.      Βαξεβανίδου, Μ. – Ρεκλείτης, Π. (2012). Management Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα, Εκδόσεις: Προπομπός

3.      Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2002). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου

4.      Dessler, G. (2011). Human Resource Management. 12th Edition. Prentice Hall, Boston.

5.      Robbins, St. P., Judge, T., A., (2011). Οργανωσιακή κουλτούρα. Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα, Κριτική.

6.      Armstrong, M. (2012). A hand book of Human Resource Management Practice. 12th edition. G.B., Cambridge University Press

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1.       Μούζα-Λαζαρίδη, Α.Μ. (2013). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.  Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζυγός

2.      Ξηροτύρη – Κουφίδου, Σ. (2001). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων: η πρόκληση του 21ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον. 3η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ανίκουλα.

3.      Παγκάκης, Γ.Λ. (1998). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα – Κομοτηνή, Εκδόσεις Σάκκουλα

4.      Χυτήρης, Λ.Σ. (2001). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα, Interbooks

5.      Mullins, L. J. & Gill, C. (2015). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Αθήνα. UTOPIA

6.      Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhart, B. and Wright, P.M. (2006). Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση

7.      Bauer T. & Erdogan, B. (2012). An Introduction to Organization Behavior. Ebook http://2012books.lardbucket.org/pdfs/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.1.pdf

8.     Buller, P.F. & McEvoy, G.M. (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human Resource Management Review, 22:43-56

9.      Cooper, C.L. & Burke, R. J (2011).Human resource management in small business: achieving peak performance, UK, Edward Elgar Publ.

10.   Lord R.G., Klimoski R. J. &, Kanfer R., (2002). Emotions in the Workplace: Understanding the Structure and Role of Emotions in Organizational Behavior, Wiley.

11.   Mathis, R.L and Jackson, J.H (2010). Human Resource Management, 13th Edition, South Western Publ.   

12.  Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhart, B. and Wright, P.M. (2011). Human Resource Management, 4th Edition, McGraw-Hill Irwin

13.  Oraman, Y., Unakitan, G., Selen, U. (2011). Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24:413-420

14.  Schuler, R.S. & Jackson, S.E. (2000). Managing human resources: a partnership perspective. Cincinnati, South-Western College Publishing

15.   Stewart, G.L & Brown, K.G (2009). Human Resource Management, Linking Strategy to Practice, Wiley, New Yorκ.

16.  Torrington, D. & Hall, L. (1998). Human Resource Management. 4th Edition. Prentice Hall, Europe.

17.   Wright, P.M., Dunford, B.B. & Snell, S.A. (2001) Human Resources and the resource based view of the firm. Journal of Management 27:701-721

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
 • Διαλέξεις: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων
 • Πραγματοποίηση Ομαδικών Ασκήσεων Εφαρμογής
 • Διαλέξεις από εξωτερικούς ομιλητές 
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 • Τελική γραπτή εξέταση (90% της βαθμολογίας)
 • Συμμετοχή στο μάθημα (10% της βαθμολογίας)
Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Το παρόν μάθημα στοχεύει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου γνώσεων του περιεχομένου των εννοιών και των σύγχρονων τάσεων της ΔΑΠ καθώς και στην κατανόηση της κρίσιμης σημασίας της ΔΑΠ για την εύρυθμη λειτουργία και τη διαρκή βελτίωση και ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με τη συμπλήρωση της παρακολούθησης αυτού του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές:

 • Θα έχουν κατανοήσει την καθοριστική συμβολή της ΔΑΠ στη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, της εταιρικής φήμης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης
 • Θα έχουν κατανοήσει τη βαρύνουσα σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και τον πολύτιμο ρόλο της ΔΑΠ στην εύρυθμη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις σύγχρονες τάσεις και τις επιμέρους λειτουργίες της ΔΑΠ,
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν, με αίσθημα ευθύνης,  σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές και μεθόδους στις διοικητικές λειτουργίες της ΔΑΠ
 • Θα μπορούν να επιλέγουν κατάλληλες λύσεις σε τρέχοντα οργανωσιακά προβλήματα.