Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι πολλαπλός :

 • η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή ενός δημόσιου οργανισμού,
 •  η παρουσίαση των επιμέρους λειτουργιών της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δομές (project structures),
 • η παρουσίαση των βασικών εννοιών για την επικοινωνία και τη συνεισφορά της στη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, και τέλος
 • η ανάλυση του ρόλου της Δ.Α.Π. κυρίως σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και η διερεύνηση των ωφελειών και των πιθανών προβλημάτων από αυτή
Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να :

 • αναλύουν τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού και της επικοινωνίας σε μια επιχείρηση/οργανισμό,
 • εντοπίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης για το ανθρώπινο δυναμικό,
 • τεκμηριώνουν τη χρήση διαφορετικών συστημάτων διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων,
 • καταχωρούν τα δεδομένα, που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό,
 • κωδικοποιούν τις δραστηριότητες του ανθρώπινου δυναμικού,
 • διαχειρίζονται τους ανθρώπινους πόρους,
 • παρακολουθούν με επιτυχία τις δραστηριότητες των ανθρωπίνων πόρων και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που εμφανίζονται,
 • παράγουν και συντάσσουν τεχνικές αναφορές, και τέλος
 • γνωρίζουν τα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία για τη βελτίωση της επικοινωνίας

Εβδομάδα[1]

Περιεχόμενο

Εισηγητής

1η

 

Εισαγωγικές Αναφορές στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και η σημασία της Συστημικής Προσέγγισης. Οι Λειτουργίες του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων

Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, Θεωρίες της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων, ο Στρατηγικός Ρόλος Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων μέσω της Διαδικασίας της Συστημικής Προσέγγισης.

Ι. Ρωσσίδης

2η

 

Ηγεσία.

Έννοια, χαρακτηριστικά, διακρίσεις, μορφές (στυλ) ηγεσίας, θεωρίες ηγεσίας, ισχύς, εξουσία. Συναισθηματική νοημοσύνη. Διαφορές ηγέτη και διευθυντικού στελέχους. Εκχώρηση εξουσίας.

Γ. Ασπρίδης

3η

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Συστήματα αξιολόγησης, χαρακτηριστικά, στοχοθεσία. Προβλήματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ομαδική και ατομική αξιολόγηση.

Γ. Ασπρίδης

4η

 

Η ηθική διάσταση της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Έννοια, ιστορική εξέλιξη, διαστάσεις, έρευνες, προοπτικές. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Γ. Ασπρίδης

5η 

 

Αρχές, Διαστάσεις και Κύριοι Παράγοντες της Επικοινωνίας. Η διεπιστημονική προσέγγιση της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περιεχόμενο και Διάκριση Ειδών  Επιχειρηματικής Επικοινωνίας,  Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας.

Γ. Ασπρίδης

 

Προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Έννοια, χαρακτηριστικά, συστήματα. Ανάλυση θέσεων εργασίας, προγραμματισμός, πηγές ανεύρεσης προσωπικού, διαδικασίες επιλογής, Συνέντευξη επιλογής, Εισαγωγή – τοποθέτηση νεοπροσλαμαβανόμενου προσωπικού

Γ. Ασπρίδης

7η

Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στις σύγχρονες Επιχειρήσεις.

Διαστάσεις του Οργανωτικού Σχεδιασμού και Ιεραρχική Ταξινόμηση του Προσωπικού στο Σχεδιασμό αυτό, Στυλ – Σχολές – Θεωρίες Διοίκησης.

Ι. Ρωσσίδης

8η

Παρακίνηση - Εργασιακή Ικανοποίηση.

Έννοιες του Κινήτρου και της Υποκίνησης, Θεωρίες Αναγκών - Κινήτρων και Υποκίνησης, Τρόποι και Μέσα Υποκίνησης, Εργασιακή Ικανοποίηση, Αμοιβή.  

Ι. Ρωσσίδης

9η

 

Διαχείριση της Γνώσης. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στων στελεχών

Εισαγωγή στη Θεωρία της Μάθησης στις Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Διά Βίου Εκπαίδευση, Μοντέλα –Διαδικασίες – Αντικείμενα και Περιεχόμενο της διαχείρισης της γνώσης.

Ι. Ρωσσίδης

10η

 

Η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.

Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά.

Ι. Ρωσσίδης
[1]Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά εβδομάδα.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Συγγραφέας

Τίτλος

ISBN

Armstrong M.

Armstrongs Handbook of Human ResourcePractice (2009), 11th ed., London : Kogen Page.

9780749452421

Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B. and Wright P.

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων – Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (2009), Στ. Πατσίκας/Γ. Ασπρίδης (επιμ. Μετ.), Αθήνα : Παπαζήσης.

9789600223729

Gomez-Mejia, L., Balkin, D., και  Cardy, R.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (2014), Λευκωσία : Broken Hill Publishers.

9489963716982

 

 

Περιγραφή

Σύνδεσμος

Ηλεκτρονικές Πηγές

http://library.teilar.gr/e-mags_gr.htm

Ελληνική Στατιστική Αρχή

http://www.statistics.gr

Ελληνικό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε.

http://www.csrhellas.org/

European Institute of Public Administration

http://www.eipa.nl/

Ε.Ε.Δ.Ε.

http://www.eede.gr/

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

http://www.ekepis.gr

Ο.Ο.Σ.Α.

http://www.oecd.org/

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

http://www2.ekke.gr/index.php?lng=en

ΚΕΠΕ

http://www.kepe.gr

i.                     Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

 • Ασπρίδης, Γ., (2015). Εταιρική κοινωνική ευθύνη - Η όψη του ανθρώπινου παράγοντα στην επιχείρηση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα : Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4801.
 • Ασπρίδης, Γ., (2013). Εισαγωγή στην Πολιτική και Διοικητική Οργάνωση του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα: Προπομπός.
 • Ασπρίδης, Γ., Καζαντζή, Β., και Ρωσσίδης, Ι., (2017). Αναλυτικό Λεξικό Διοικητικών - Οικονομικών Όρων, Αθήνα: Προπομπός.
 • Ασπρίδης, Γ., Τσέλιος, Δ., και Ρωσσίδης, Ι., (2018). Εισαγωγή στην επικοινωνία, Αθήνα : Κριτική (υπό έκδοση).
 • Βαξεβανίδου, Μ., και Ρεκλείτης, Π., (2008). Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα : Προπομπός.
 • Bateman, Th., και Snell, S., (2011). Διοίκηση επιχειρήσεων – ηγεσία και συνεργασία σ΄ έναν ανταγωνιστικό κόσμο, Θεσσαλονίκη : Τζιόλας.
 • Dessler, G., (2012). Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Αθήνα : Κριτική.
 • Ιορδάνογλου, Δ., (2008). Διοίκηση ανθρώπινου δυανμικού στις σύγχρονες οργανώσεις, Αθήνα : Κριτική.
 • Miller, K., (2006). Οργάνωση & Επικοινωνία: Προσεγγίσεις & Διαδικασίες, Αθήνα : Δίαυλος.
 • Μούζα-Λαζαρίδη, Α-Μ., (2006). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα : Κριτική.
 • Μπουραντάς, Δ., (2002). Μάνατζμεντ θεωρητικό υπόβαθρο : Σύγχρονες πρακτικές, Αθήνα : Μπένος.
 • Μπουραντάς, Δ., (2003). Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων, Αθήνα : Μπένος.
 • Παπαλεξανδρή, Ν., και Μπουραντάς, Δ., (2002). Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Αθήνα : Μπένος.
 • Πασχαλούδης, Δ., και Κοτζαιβάζογλου, Ι., (2002).Οργανωσιακή επικοινωνία. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, Αθήνα : Πατάκης
 • Robbins, St., Decenzo, D., και Coulter, M., (2012). Διοίκηση επιχειρήσεων – Αρχές και εφαρμογές, Αθήνα : Κριτική.
 • Ρωσσίδης, Ι., (2014). Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Management στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Αθήνα : Σταμούλης.
 • Ρωσσίδης, Ι. και Ασπρίδης, Γ., (2017). Διαχείριση Γνώσης, Αθήνα : Σταμούλης.
 • Stuart, E., Sparrow S., και Stuart L., (2008). Αποτελεσματική επικοινωνία στις σύγχρονες επιχειρήσεις, Αθήνα : Κριτική.
 • Φαναριώτης, Π., (2010). Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Εισαγωγή στη θεωρία και τεχνικές της σύγχρονης επιχειρησιακής επικοινωνίας, Αθήνα : Σταμούλης.
 • Χυτήρης, Λ., (2001). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα : Interbooks.

ii.             Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 • Brewster, C., Sparrow, P. and Vernon, G., (2007). International Human Resource Management, 2nd edition, CIPD.     
 • Brounstein, M., Bell, A., Smith, D., Isbell, A. and Orr, A., (2010). Business Communication, Danvers, USA: John Wiley & Sons.
 • Cole, G.A., (2002). Personnel and Human Resource Management, 5th edition, London.
 • DeCenzo, D., Robbins, P., Verhulst, S. (2015). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα: εκδ. Utopia.
 • Fincham, R., and Rhodes, P., (2005). Principles of organizational behaviour, Oxford University Press.
 • Gilmore, S., and Williams S., (2009). Human Resource Management OUP Oxford, New York.
 • Heerkens, G., (2002). Project Management, N.Y. : McGraw-Hill.
 • Hegewisch, A., and Brewster, C., (ed.) (1993). European Developments in Human Resource Management, U.K. : Granfield University, School of Management.
 • Hunger, D., and Wheelen, T., (2000). Strategic management, 7th edition, N. Jersey: Prentice Hall.
 • McClave, H., (2008). Communication for Business, 4th edition, Gill & McMillan Ltd.
 • Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B. (2009) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση.
 • Price, A., (2007). Human Resource Management in a Business Context, 3rd edition, London: Cengage Learning EMEA.
 • Rouse, M., and Rouse, S., (2001). Business Communications: A Cultural and Strategic Approach: Strategy and Culture, London: Cengage Learning EMEA.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δέκα (10) διαλέξεων από τους διδάσκοντες. Η διδασκαλία είναι θεωρητική και βασίζεται σε εκπαιδευτικές σημειώσεις και οπτικό υλικό που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Κάθε διάλεξη περιλαμβάνει εκτός από το θεωρητικό της μέρος και την ανάπτυξη συζήτησης στο τέλος της, καθώς και την πραγματοποίηση μιας ατομικής εργασίας.

Είδος

Περιγραφή

Φόρτος εργασίας (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος

10 εβδομάδες * 3 ώρες

30

Μελέτη στο σπίτι

Απαιτείται η διαρκής μελέτη των διδακτικών σημειώσεων και των προτεινόμενων συγγραμμάτων (εκτιμάται η απαίτηση 4 ωρών μελέτης για κάθε διδακτική ενότητα), 10 εβδομάδες * 4 ώρες

40

Εκπόνηση εργασίας

Μία ατομική

40

 

Σύνολο

110

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
 • Ατομική εργασία που θα βασίζεται στη βιβλιογραφία και θα αναπτύσσονται εμπειρικά θέματα (case studies). Το μέγεθος της εργασίας θα είναι περίπου 2.500 λέξεις. Η εργασία είναι συμμετέχει – έως και 40% του τελικού βαθμού - και η εκπόνηση της είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
 • Συμμετοχή στο μάθημα : 5%
 • Τελική εξέταση 3 ωρών : 55%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τις διαλέξεις, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολύπλευρης αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν στη στρατηγική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Το μάθημα έχει ως στόχο να καλύψει τα ακόλουθα πεδία που σχετίζονται με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και την επιχειρηματική επικοινωνία, επιδιώκοντας να διδάξει στους φοιτητές να :

 • ερμηνεύουν τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την ολοκλήρωση ενός έργου,
 • γνωρίζουν τα απαραίτητα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που οφείλουν να διαθέτουν τα στελέχη,
 • είναι σε θέση να διαχειρισθούν τις διαφορετικές προσωπικότητες στο πλαίσιο της ομάδας,
 • είναι σε θέση να προχωρήσουν σε αλλαγές στη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα,
 • γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους επιχειρηματικής επικοινωνίας,
 • συντάσσουν και να παρουσιάζουν όλα τα βασικά στάδια ενός έργου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
 • μελετούν, αναλύουν και συνθέτουν θεωρητικές και εφαρμοζόμενες στην πράξη περιπτωσιακές μελέτες της Δ.Α.Π. στις επιχειρήσεις,
 • έχουν κατανοήσει την καθοριστική συμβολή της ΔΑΠ στη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, της εταιρικής φήμης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης
 • έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις σύγχρονες τάσεις και τις επιμέρους λειτουργίες της ΔΑΠ, και τέλος
 • είναι σε θέση να εφαρμόσουν, με αίσθημα ευθύνης,  σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές και μεθόδους στις διοικητικές λειτουργίες της ΔΑΠ.