Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές της γνώσεις των βασικών εργαλείων της επιχειρησιακής έρευνας για την λήψη αποφάσεων σε συστήματα διοίκησης και λειτουργιών. Ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών ΕΕ προσεγγίζεται με έμφαση στις εφαρμογές.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, γραμμικός προγραμματισμός, μοντελοποίηση προβλημάτων, γραφική μέθοδο επίλυσης, μέθοδο επίλυσης Simplex, μέθοδο μεγάλου Μ, δυϊκότητα, ανάλυση ευαισθησίας. Χρήση λογισμικού IOR tutorial και Excel Solver. Βελτιστοποίηση δικτύων, γράφοι και δίκτυα, πρόβλημα συντομότερης διαδρομής, συνεκτικότητα και πρόβλημα του ελαχίστου ζευγνύοντος δέντρου, πρόβλημα μέγιστης ροής, πρόβλημα ροής ελαχίστου κόστους. Δυναμικό προγραμματισμό. Αξιοπιστία συστημάτων. Στοιχεία στοχαστικής μοντελοποίησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Παρέχονται σημειώσεις.

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Βασική βιβλιογραφία: F.S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 8th edition, Mc Graw-Hill International Edition

 

Operations Research: Applications and Algorithms

W. L. Winston

Duxbury Press, 2003

ISBN 978-0534380588

1440 Pages

 

Linear Programming

J.P. Ignizio, T.M. Cavalier

Prentice Hall, 1993

ISBN 978-0131837575

666 Pages

 

Operations Research: Principles and Practice

A. Ravindran, D.T. Philips, J.J. Solberg

Wiley, 1987

ISBN 978-0471086086

656 Pages

Linear Programming and Network Flows

M. S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherall

Wiley, 1990

ISBN

684 Pages

 

Introduction to Operations Research Techniques

H. G. Daellenbach, J. A. George

Allyn and Bacon, 1983

ISBN 978-0205079742

750 Pages

 

Model Building in Mathematical Programming

H. P. Williams

Wiley, 1999

ISBN 978-0471997887

368 Pages

 

An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, J.D. Camm, R.K. Martin

South-Western College Pub, 2011

ISBN 978- 1111532222

896 Pages

 

Tools for Thinking: Modelling in Management Science

M. Pidd

Wiley, 2003

ISBN 978-0470847954

332 Pages

 

Introduction to Management Science

B.W. Taylor,

Prentice Hall, 2009

ISBN 978-0136064367

840 Pages

 

A. Practical Introduction to Management Science

D.A. Waters

Addison Wesley Publishing Company, 1998

ISBN 978-0201178470

584 Pages

 

Introduction to Stochastic Processes,

E. Cinlar,

Prentice-Hall, Engenwood Cliffs, 1975

 

Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications

K.S. Trivedi

Wiley-Interscience, 2002

ISBN 978-0471333418

830 Pages

 

Introduction to Probability Models

S.M. Ross

Academic Press, 2009

ISBN 978-0123756862

800 Pages

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Παραδόσεις, ασκήσεις, εργαστήρια, εξωτερικοί προσκεκλημένοι .

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Γραπτή Εργασία (20%), Τελική γραπτή εξέταση (80%)

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού.

- Κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικής μοντελοποίησης.

- Κατανόηση και κατηγοριοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, ακέραιου, κλπ…

- Μοντελοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού.

- Επίλυση προβλημάτων γραμμικού και δυναμικού προγραμματισμού

- Χρήση εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.

- Εφαρμογή καταλληλότερης μεθοδολογίας για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.

Κατανόηση βασικών εννοιών Μοντελοποίησης της αξιοπιστίας συστημάτων.

- Κατανόηση βασικών εννοιών Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας και επισκευασιμότητας