Χρηματοοικονομική Οικονομετρία | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
8
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

o   Απλή και πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση (OLS): υποθέσεις, εκτίμηση υποδείγματος, διεξαγωγή ελέγχου υποθέσεων, έλεγχοι σημαντικότητας μεταβλητών και γραμμικών περιορισμών, απλός και διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού, ιδιότητες εκτιμητών (αμεροληψία, συνέπεια).

o   Παριαβάσεις υποθέσεων: αυτοσυσχέτιση, ετεροσκεδαστικότητα, στατιστικοί έλεγχοι (White, Durbin-Watson, Breusch-Godfrey), εκτιμητές GLS και FGLS, συσχέτιση ερμηνευτικών μεταβλητών και στοχαστικού όρου, πολυσυγγραμικότητα, λανθασμένη εξειδίκευση.

o   Ειδικά θέματα OLS: έλεγχος σταθερότητας μεταβλητών, δυναμικά υποδείγματα

o   Μοντέλα ανάλυσης χρονολογικών σειρών: αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (AR) και υποδείγματα κινητού μέσου (ΜΑ), η μεθοδολογία Box-Jenkins και υποδείγματα ARMA, διενέργεια προβλέψεων, μη στάσιμες διαδικασίες, έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, υποδείγματα ARIMA, αυτοπαλίνδρομη δεσμευμένη ετεροσκεδαστικότητα, μοντέλα μεταβλητότητας (ARCH, GARCH).

Σε όλες τις ενότητες καταβάλλεται προσπάθεια να συνδυάζεται το περιεχόμενο του μαθήματος με χρηματοοικονομικέ εφαρμογές γνωστές στους φοιτητές από άλλα μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

 

Enders, W. (1995) “Applied Econometric Analysis”, John Wiley & Sons

Brooks, Ch. (2002) “Introductory Econometrics for Finance”, Cambridge University Press.

 

Χρήστου Γ (2004) «Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Τόμοι Ι και ΙΙ», Gutenberg, β’ έκδοση.

 

     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

 

Χάλκος, Γ (2007) «Οικονομετρία. Θεωρία και Πράξη: Οδηγίες χρήσης σε Eviews, Minitab, SPSS & Excel», Γκιούρας, Αθήνα.

Alexander, C. (2009) “Market Risk Analysis”, Wiley, 4 Volume Boxset. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

1.      10 διαλέξεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών διαφανειών

2.      Συνδυασμός της θεωρίας με εφαρμογές σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (excel, eviews)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τρίωρη τελικό γραπτό διαγώνισμα.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  για τη χρηματοοικονομική οικονομετρία είναι τα εξής:

1.      Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με ένα αντικείμενο που παρόλο που από τη φύση του είναι εφαρμοσμένο, θεμελιώνεται θεωρητικά σε γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές σε προηγούμενες φάσεις των σπουδών τους. Στόχος από αυτή την άποψη είναι  οι φοιτητές να αφομοιώσουν περαιτέρω παλιότερες γνώσεις τους και να συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση θεωρίας και εφαρμογών.

2.      Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη βασική θεωρία της οικονομετρίας, την σύνδεση των κύριων θεωρητικών αποτελεσμάτων της με τις υποθέσεις στις οποίες στηρίζονται αυτά τα αποτελέσματα και τους περιορισμούς που συνεπάγονται αυτές οι υποθέσεις  στον τρόπο που χρησιμοποιούμε  την οικονομετρία στις εφαρμογές. Στόχος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει  ότι μια οικονομετρική τεχνική μπορεί να είναι χρήσιμη μόνο αφού πρώτα κατανοήσουμε καλά την θεωρία στην οποία στηρίζεται και το συγκεκριμένο πρόβλημα στο οποίο καλούμαστε να την εφαρμόσουμε.

3.      Να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ (Eviews, excel) στην εκτέλεση οικονομετρικών εφαρμογών.

4.      Να κατανοήσουν τον τρόπο που εφαρμόζεται η οικονομετρία σε συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας και ιδιαίτερα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Το σύνολο των φοιτητών αναμένεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όσα διδάχτηκε σε προβλήματα παρόμοια με αυτά που συζητήθηκαν στη διάρκεια του μαθήματος ενώ από τους φοιτητές με την μεγαλύτερη έφεση αναμένεται να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και σε νέα για αυτούς προβλήματα.

5.      Να αποκτήσουν οι φοιτητές καλύτερη αντίληψη για τα προβλήματα και τους περιορισμούς που συνοδεύουν τα διάφορα «πακέτα» χρηματοοικονομικών εφαρμογών (διαχείρισης κινδύνου κ.λπ.) που βασίζονται στην οικονομετρία, ώστε να τα χρησιμοποιούν σωστά και να αντιμετωπίζουν τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις τους με κριτική διάθεση.

6.      Να ξυπνήσει σε κάποιους φοιτητές τουλάχιστον, το ενδιαφέρον για περεταίρω ενασχόληση με την οικονομετρία