Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων

Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
8
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Η προσομοίωση χρηματοοικονομικών σεναρίων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ διεπιστημονικό πεδίο, τα θεμέλια του οποίου εδράζονται στα αντικείμενα της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής. Απώτερος στόχος της προσομοίωσης χρηματοοικονομικών σεναρίων είναι η ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι βασικές ενότητες που παρουσιάζονται στο μάθημα, εστιάζουν πρωτευόντος στο μεθοδολογικό πλαίσιο της αξίας κινδύνου (value at risk-VaR) και αφορούν σε κεφάλαια όπως τα κάτωθι: α) μέτρα περιγραφικής στατιστικής, με έμφαση στην ασυμμετρία και κύρτωση, β) parametric ή delta normal VaR, γ) historical simulation VaR, δ) προσομοίωση τιμών μετοχών και Monte Carlo VaR, ε) bootstrapping VaR, στ) conditional VaR, ζ) στοχαστικές διαδικασίες Wiener και λήμμα του Ito, η) κατανομές αποδόσεων και τιμών, θ) διαδικασία stress testing, και ι) διαδικασία back testing. Όλες οι ενότητες του μαθήματος συνδυάζονται με πλήρεις εργαστηριακές ασκήσεις και ρεαλιστικές μελέτες περίπτωσης.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Delta normal VaR
 • Historical simulation VaR
 • Monte Carlo VaR
 • Bootstrapping VaR
 • Conditional VaR
 • Stochastic processes
 • Stress testing
 • Back testing
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Hull, C., 2012. Risk management and financial institutions. 3rd Edition, Wiley.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις, σειρές ασκήσεων, ομαδικές εργασίες, μελέτες περίπτωσης & χρήση λογιστικών φύλλων εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τελική εξέταση 80% & ομαδικές εργασίες 20%.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

 

 • Κατανόηση των βασικών αρχών της προσομοίωσης χρηματοοικονομικών σεναρίων, με έμφαση στο ζήτημα της μοντελοποίησης της μεταβλητότητας στις αγορές.
 • Επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών τεχνικών με στόχο την εκτίμηση της αβεβαιότητας των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στις αγορές.
 • Λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς μοντελοποίησης της χρηματοοικονομικής μεταβλητότητας και των υποκείμενων κινδύνων.