Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
8
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική - Αγγλική
Περιγραφή: 

Στα πλαίσια του μαθήματος ‘Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών’, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πολύ πρακτικά ζητήματα των διεθνών χρηματαγορών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ενός δυναμικά εξελισσόμενου πλαισίου, όσον αφορά τις διαλέξεις του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα:

  1. Να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορα μεγέθη των αγορών (ομόλογα, χρηματιστηριακές αγορές, πετρέλαιο, χρυσός κτλ.). Εφόσον κατανοήσουν τη φύση των διαφορετικών κλάσεων περιουσιακών στοιχείων, αναλύονται οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους τόσο σε πρακτικό επίπεδο, όσο και με τη βοήθεια μαθηματικών υποδειγμάτων.
  2. Να κατανοήσουν την ευρύτερη λειτουργία των διεθνών αγορών. Το σημαντικότερο, ίσως, σημείο του μαθήματος, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη διαμόρφωση τιμών στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, σε σχέση με νέα των αγορών (αποφάσεις στο πολιτικό τοπίο, πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις, αποφάσεις επιχειρήσεων, προτιμήσεις καταναλωτών κτλ.).
  3. Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά ορθολογικών επενδυτών κι άλλων ληπτών απόφασης.
  4. Μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμπληρώσουν τα παραπάνω με κάποιες ασκήσεις σε πρακτικά ζητήματα.
Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Α/Α

Περιεχόμενα

1

Εισαγωγικά σχετικά με τη δυναμική των χρηματοοικονομικών αγορών

Παρουσίαση του μαθήματος

Γνωριμία με φοιτητές

2

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

Ομόλογα, Χρυσός, Πετρέλαιο

3

Εργαστηριακή άσκηση 1: αξιολόγηση επένδυσης σε περιουσιακό στοιχείο με τη χρήση στατιστικών και χρηματοοικονομικών μέτρων

4

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

Συζήτηση κι ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών της κρίσης

5

Εργαστηριακή άσκηση 2: κατασκευή χαρτοφυλακίου μετοχών

6

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

Arbitrage

Real Estate

7

Εργαστηριακή άσκηση 3: χρηματιστηριακοί δείκτες

8

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

Συστήματα αυτοματοποιημένων συναλλαγών

Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής μηχανικής

9

Εργαστηριακή άσκηση 4: υποδείγματα πρόβλεψης – λήψη θέσεων αγοράς - πώλησης

10

Extra Εργαστηριακή άσκηση: αξιολόγηση εντολών στα πλαίσια διαμόρφωσης χαρτοφυλακίου διαφόρων περιουσιακών στοιχείων (από τους φοιτητές)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Διαφάνειες μαθήματος

Β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Internet sources: bloomberg, wall street journal

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις πάνω σε άρθρα από πηγές διαδικτύου, συζήτηση ζητημάτων από τον πραγματικό κόσμο

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

4 εργαστηριακές ασκήσεις (35%)

1 extra εργαστηριακή άσκηση (10%)

Τελική εξέταση στο μάθημα (55%)

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Κατανόηση των βασικών λειτουργιών των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών

Κατανόηση της ευρύτερης σχέσης ανάμεσα στα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη

Δεξιότητες: μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διάφορα λογισμικά (excel, Matlab). Στη συνέχεια, οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες, τις οποίες απέκτησαν από τα εν λόγω λογισμικά, στην ανάλυση κι αντιμετώπιση ζητημάτων του πραγματικού κόσμου.

Ικανότητα των φοιτητών να αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, αλλά πολύ περισσότερο να δημιουργούν προσδοκίες για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων καταστάσεων, μέσω της παρακολούθησης των νέων.