Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
8
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Η Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής (Production Operations Management) αναφέρεται στο συστηματικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και βελτίωση των διαδικασιών μέσω των οποίων κατάλληλοι πόροι μετασχηματίζονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και επιθυμητής ποιότητας (προδιαγραφών). Τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται η συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή σχετίζονται με  την τεκμηρίωση στρατηγικών, τακτικών και λειτουργικών αποφάσεων στα επιμέρους τμήματα (μάρκετινγκ, ανάπτυξης προϊόντων, παραγωγής κτλ.) ενός οργανισμού. Ουσιαστικά το ζητούμενο της διοίκησης λειτουργιών και παραγωγής είναι η λήψη όλων των αποφάσεων που σχετίζονται με τις παραγωγικές διαδικασίες, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγονται ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές, τις ποσότητες που απαιτούνται από την αγορά και με τον χρονοπρογραμματισμό της επιχείρησης, στο μικρότερο δυνατό για την επιχείρηση κόστος.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
Από την παραπάνω σύντομη εισαγωγή είναι φανερό πως η διοίκηση λειτουργιών και παραγωγής είναι μια κατεξοχήν διοικητική επιχειρησιακή λειτουργία. Η συγκεκριμένη λειτουργία αφορά τη διαχείριση ανθρώπων, εξοπλισμού, τεχνολογίας, πληροφορίας και πολλών άλλων τύπων πόρων για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Η παραγωγή είναι μια σύνθετη διαδικασία που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το σχεδιασμό του προϊόντος, αποφάσεις που σχετίζονται με τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν, χρονοπρογραμματισμό παραγωγικών διαδικασιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, διαχείριση αποθεμάτων πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, έλεγχο της ποιότητας, συντήρηση κι αντικατάσταση εξοπλισμού, σχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής και των μεθόδων εργασίας. 
Οι σκοποί της Διοίκησης Λειτουργιών και Παραγωγής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των πελατών σε όρους κόστους, χρόνου και ποιότητας και στην αποδοτική χρήση των πόρων του συστήματος σε όρους χρήσης του εξοπλισμού, διαθέσιμου χώρου, επιπέδου δραστηριότητας κτλ.  Τα ζητήματα που θα μελετηθούν στα πλαίσια του μαθήματος αναφέρονται σε στρατηγικές, τακτικές και λειτουργικές αποφάσεις σε συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Τέτοια ζητήματα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση προϊόντων κι υπηρεσιών, το σχεδιασμό και επιλογή διαδικασιών, την επιλογή και διαχείριση της τεχνολογίας, επιλογή χωροθέτησης και εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 
Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R. (2010) “Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών”, 5η αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 
1. Jacobs, R. and Chase, R., (2016) “Operations and Supply Chain Management: The Core”, 4th ed., McGraw-Hill.
2. Heizer, J., Render, B. and Munson C., (2017) Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, 12th ed., Pearson.
3. Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. and Malhotra, M.K., (2013) “Operations Management: Processes and Value Chains”, 10th ed., Pearson.
4. Slack, N., Brandon-Jones, A., and Johnston R., (2013) “Operations Management”, 7th ed., Pearson.
5. Reid, R. D. and Sanders, N. R.  (2012) “Operations Management: An integrated Approach”, 5th ed., Wiley.
6. Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (2010) “Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology”, 7th ed., McGraw Hill
7. Stevenson, W.J. (2015) “Operations Management”, 12th ed., McGraw-Hill
8. Anil Kumar, D. and Suresh, N. (2009), “Operations Management”, ed., New Age International.
9. Russell R.S. and Taylor B.W. (2010) “Operations Management: Creating Value along the Supply Chain”, 7th ed., Willey.
10. Schroeder, R. G., (2011) “Operations Management: Contemporary concepts and cases”, 5th ed., McGraw-Hill.
11. Gupta, S. and Starr, M., (2014) “Production and Operations Management Systems”, CRC Press.
12. Bozarth C. C. and Handfield B. R., (2015), “Introduction to Operations and Supply Chain Management”, 4th edition, Pearson-Prentice Hall.
13. Δερβιτσιώτης, Κ.Ν. (1999), “Διοίκηση Παραγωγής”, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
14. Ιωάννου, Γ. (2005), “Διοίκηση Παράγωγης και Υπηρεσιών”, εκδόσεις Σταμούλη.
15. Παππής, Κ.Π. (2006), “Προγραμματισμός Παραγωγής”, εκδόσεις Σταμούλης.
16. Κακούρης, Α. (2013), “ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών”, εκδόσεις Προπομπός.
17. Δημητριάδης,  Σ. και Μιχιώτης, Αθανάσιος (2007), “ Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων”, εκδόσεις Κριτική.
18. Ψωινός, Δ. (1997), “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων”, εκδόσεις ΖΗΤΗ. 
 
 
Περιοδικά
1. Annals of Operations Research
2. Business Process Management Journal
3. European Journal of Operational Research
4. Harvard Business Review
5. IEEE Transactions on Engineering Management
6. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing
7. International Journal of Logistics Management
8. International Journal of Logistics Research and Applications
9. International Journal of Logistics Systems and Management
10. International Journal of Operations and Production Management
11. International Journal of Operations and Quantitative Management
12. International Journal of Physical Distribution and Material Flow
13. International Journal of Production Economics
14. International Journal of Production Research
15. International Journal of Productivity and Performance Management
16. International Journal of Quality and Reliability Management
17. International Journal of Retail and Distribution Management
18. International Journal of Service Industry Management
19. International Journal of Services and Operations Management
20. International Journal of Supply and Operations Management (IJSOM)
21. International Journal of Trends in Production and Operations management (IJTIPOM)
22. Journal of Business Logistics
23. Journal of Consumer Research
24. Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO)
25. Journal of Operations Management
26. Manufacturing & Service Operations Management (M&SOM)
27. Mathematics of Operations Research
28. Operations Management Research
29. Operations Research
30. Production and Inventory Management Journal
31. Production and Operations Management
32. POM Journal
33. Strategic Management Journal
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
Παρουσίαση
Case Studies
Επίλυση προβλημάτων
Μελέτη βιβλιογραφίας
Εργασίες
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

 

Περιγραφή

%

1

Ενεργή συμμετοχή

10

2

Ενδιάμεση εργασία

15

3

Τελικές εξετάσεις

75

Σύνολο

100

 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει κάθε μάνατζερ σε σχέση με τις λειτουργίες της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών σε μια επιχείρηση. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

·       να έχουν κατανοήσει τις έννοιες της παραγωγής, του προϊόντος, της υπηρεσίας, του αποθέματος, της ζήτησης, της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της ταχύτητας, της ευελιξίας, του κόστους και πως συνυπάρχουν κι αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της παραγωγής προϊόντων κι υπηρεσιών.

·       να έχουν κατανοήσει τις διαφορετικές στρατηγικές παραγωγής, τους τύπους διαδικασιών, τα στάδια σχεδιασμού προϊόντων κι υπηρεσιών, τους τύπους χωροταξικής διάταξης, τα εναλλακτικά σχέδια δυναμικότητας, τους διαφορετικούς τύπους αποθεμάτων, τα κόστη των αποθεμάτων και τους τύπους επιθεώρησης των αποθεμάτων.

·       να μπορούν να εφαρμόσουν τις έννοιες της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης (ποιότητα, ταχύτητα, αξιοπιστία, ευελιξία, κόστος).

·       να μπορούν να εφαρμόσουν, να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν την στρατηγική της επιχείρησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με διαφορετικά μεγέθη, εταιρικές κουλτούρες, θέσεις στην αγορά, αποστολές, στόχους και πρότυπα λειτουργίας.

·       να είναι σε θέση να αναζητήσουν, να εντοπίσουν, να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και μεθοδολογίες που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν όλα τα παραπάνω

·       να μπορούν να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες για τη διοίκηση λειτουργιών και παραγωγής μακροπρόθεσμες (strategic), μεσοπρόθεσμες (tactical) και βραχυπρόθεσμες (operational) αποφάσεις σε μια επιχείρηση ή οργανισμό. Ειδικότερα:

a)     να σχεδιάζουν και να επανασχεδιάζουν τη δομή και τη διάταξη των διαδικασιών

b)    να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους απόδοσης που σχετίζονται με την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης

c)     να επιλέγουν την ενδεδειγμένη στρατηγική λειτουργίας της παραγωγής

d)    να αποφασίζουν για τη χωροθέτηση της επιχείρησης

e)     να αποφασίζουν για την ποικιλία προϊόντων που θα παράγονται και το σχέδιο παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης που θα ακολουθείται

f)      να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της σειράς εκτέλεσης των εργασιών

g)    να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα μεγέθη των παραγγελιών, τα σημεία αναπαραγγελίας, τους χρόνους μεταξύ διαδοχικών παραγγελιών και τα αποθέματα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται με σταθερή ή τυχαία ζήτηση