Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
8
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, παρουσιάζονται πρακτικές αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων και μέθοδοι υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος σε διαδικασίες logistics.

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Διαχείριση παραγγελιών και  εξυπηρέτηση πελατών
 • Έλεγχος αποθεμάτων & τεχνικές πρόβλεψης μελλοντικής ζήτησης/πωλήσεων
 • Προμήθειες εμπορευμάτων και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές
 • Λειτουργία και σχεδιασμός αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής
 • Ανάθεση λειτουργιών logistics σε τρίτους
 • Προγραμματισμός και δρομολόγηση οχημάτων
 • Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης
 • Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το Εξωτερικό
 • Green logistics & βιώσιμες μεταφορές
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Ballou, R.H. (2004) “Business Logistics/Supply Chain Management”, Fifth Edition, Prentice Hall,Englewood Cliffs, New Jersey

Παπαδημητρίου, Ε., Σχινάς, Ο. (2004) «Εισαγωγή στα Logistics» Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα,ISBN 960351411X

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Minis, I., Zeimpekis, V., Dounias, G., Ampazis, N. (Eds.) (2011) Supply Chain Optimization, Design and Management: Advances and Intelligent Methods, IGI Global Publishing, ISBN: 978-1-61520633-9
 • Stock, J.R., Lambert D.M. (2000), “Strategic Logistics Management”, Irwin, UK
 • Rushton, A., Oxley, J., Croucher, P. (2000) “The Handbook of Logistics & Distribution Management”, Second Edition, The Institute of Logistics & Transport
 • Zeimpekis, V., Tarantilis, C.D., Giaglis, G.M., Minis, I. (Eds.) (2007) “Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies”, Operations Research/ Computer Science Interfaces Series, Springer, New York, US

 

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Βιβλία

Case studies

Επιστημονικά περιοδικά

Παρουσιάσεις

Αναφορές και μελέτες

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τύπος εξέτασης

Ποσοστό

Γραπτές εξετάσεις

 

80%

Ομαδική εργασία

20%

 

 

 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα θέματα του προγραμματισμού και εκτέλεσης
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν τα κανάλια εφοδιασμού
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές και τεχνικές για την προμήθεια και αποθήκευση προϊόντων καθώς επίσης και για βέλτιστη διαχείριση αποθέματος
 • Κατανοούν και αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών συστημάτων για αλυσίδες εφοδιασμού (Τηλεματική, RFID)
 • Λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους