Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση) | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση)

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 
Σκοπός του μαθήματος ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΚΡΑΤΟΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)’ αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές αρχές διοικητικής δράσης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, θα επιχειρηθεί η  ανάλυση της έννοιας διοικητικής δράσης (ορισμός και περιεχόμενο) και η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις αρχές και τις διαδικασίες της στρατηγικής διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς, με στόχο να αποκτηθεί γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων στρατηγικής διοίκησης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των ενεργειών και σχέσεων των δημόσιων οργανισμών, καθώς και η παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών δημόσιας διοίκησης. 
Συγκεκριμένα,  το μάθημα περιλαμβάνει, επίσης, την ανάλυση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και αναλύεται το μακρο-περιβάλλον των οργανισμών στο πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομικών παραγόντων (SWOT, PESTEL, GAP, DIAMOND). 
Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη θεμελιωδών θεμάτων δημόσιας διοίκησης, όπως:  Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο του Κράτους, Δομή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους, Σύνταγμα-Βουλή-Κυβέρνηση, Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικά Κόμματα, καθώς και Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.. Ειδικότερα, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής, τα όργανα και οι διαδικασίες υλοποίησής της, η ανάλυση της έννοιας του Πολιτικού Συστήματος και του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα και την Ε.Ε., καθώς και η ανάλυση των βασικών εννοιών Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με  παρουσίαση των πολιτικών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, μέσα από πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα και την Ε.Ε..
 
Αναλύονται, επίσης, οι όροι των αρχών και των εφαρμογών της Οργάνωσης και Διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που διαφοροποιούν το ρόλο των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα απο το ρόλο των ιδιωτικών επιχειρήσεων (public choice, rent seeking, free rider problem, principal-agent problem, moral hazard, asymmetric information) και στις επιπτώσεις τους στην αποτελεσματική διοίκηση των δημόσιων οργανισμών. Εξετάζονται, επίσης, οι μορφές μετασχηματισμού των δημόσιων οργανισμών μέσω της αποκρατικοποίησης, μετοχοποίησης και ιδιωτικοποίησης, όπως, επίσης εκχώρησης δημόσιων εργασιών στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing) και συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (public private partnership).
Επιπλέον, μέσα από το μάθημα αυτό αναδεικνύονται ζητήματα, όπως το νέο δημόσιο management και οι βασικές λειτουργίες του, οι σύγχρονες αντιλήψεις ως προς το ρόλο της δημόσιας διοίκησης,  οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την άσκηση του δημόσιου management και  η έννοια και περιεχόμενο του αποτελεσματικού management με στόχους (Management By Objectives, M.B.O.), καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις δημόσιας διοίκησης.
 
Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

·        Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο του Κράτους

·        Δομή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους

·        Σύνταγμα

·        Βουλή

·        Κυβέρνηση

·        Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικά Κόμματα

·        Διακυβέρνηση

·        Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

·        Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

·        Βασικές αρχές διοικητικής δράσης - Διοικητική δράση (ορισμός και περιεχόμενο)

·        Στρατηγική διοίκηση στους δημόσιους οργανισμούς  - Αρχές και διαδικασίες της στρατηγικής διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς

·        Ανάλυση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

·        Μακρο-περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών

·        Οργάνωση και Διοίκηση των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

·        Μορφές μετασχηματισμού των δημόσιων οργανισμών

·        Νέο δημόσιο management

Σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής διοίκησης των δημόσιων οργανισμών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
 
1. Ακριβοπούλου, Χ., Ανθόπουλος, Χ. 2015. Εισαγωγή στο αντικείμενο και στις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Ακριβοπούλου, Χ., Ανθόπουλος, Χ. 2015. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 1. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2533
2. Ακριβοπούλου, Χ., Ανθόπουλος, Χ., 2015. Εισαγωγή στο δίκαιο και στους συνταγματικούς θεσμούς. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5989
3. Αποστολάκης, Ι., Λουκής, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008) Hλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Παπαζήση. 
4. Γέροντας, Απ., Σ. Λύτρας, Πρ. Παυλόπουλος, Γλ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλας 2004.
5. Δαγτόγλου, Π. Γενικό διοικητικό δίκαιο, 5η έκδοση, Αντ. Σάκκουλας 2004.
6. Κτιστάκη, Σ. : Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, 2014.
7. Μπαμπαλιούτας, Λ. : Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Τόμος Β', εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2013.
8. Μπαμπαλιούτας, Λ.  και Μητσόπουλος, Κ.: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).
9. Λαδιάς, Χ. (2013) Θεσμικό πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήσης.
10. Λαδιάς, Χ. (2014) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Παπαζήσης.
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 
1. Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ. , Φλογαΐτης Σ. (2010), Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 
2. Ράικος, Δ. (2006), Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά, Αθήνα –Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.  
3. Τάχος, Α. (2005), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 
4. Μιχαλόπουλος, Ν. (2010), Η δημόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων, Αθήνα: Παπαζήση.
5. Ραμματά, Μ. (2011), Σύγχρονη  ελληνική δημόσια διοίκηση:  ανάμεσα στη γραφειοκρατία και το μάνατζμεντ, Αθήνα: Κριτική.
6. Αποστολάκης, Ι., Λουκής, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008) Hλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Παπαζήση. 
7. Bryson, J. (2011), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass.  
8. Mintzberg, H. (2013), Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education Limited. 
9. Poister, H. T. (2003), Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass 
10. Organization for Economic Co-Operation & Development (OECD) (2003) The e-Government Imperative. Paris, France. 
11. Commission of the European Communities (2006) i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All”, COM (2006) 173, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels. 
 
Γ) Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 
1. Public Administration
2. Journal of Public Administration Research and Theory
3. International Journal of Public Administration
4. Public Policy and Administration
5. Journal of Public Administration and Policy Research
 
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις

30 ώρες

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας και μελετών περίπτωσης

100 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

130 ώρες

 

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
• Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 
• Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις Ανάπτυξης 
 
Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα, όπως:
• Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο του Κράτους
• Δομή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους
• Σύνταγμα-Βουλή-Κυβέρνηση
• Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικά Κόμματα
• Ο οικονομικός ρόλος του κράτους
• Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
• Βασικές αρχές διοικητικής δράσης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο
• Διοικητική δράση (ορισμός και περιεχόμενο)
• Στρατηγική διοίκηση στους δημόσιους οργανισμούς
• Αρχές και διαδικασίες της στρατηγικής διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς
• Ανάλυση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
• Μακρο-περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών 
• Όροι των αρχών και των εφαρμογών της Οργάνωσης και Διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τις επιπτώσεις τους στην αποτελεσματική διοίκηση των δημόσιων οργανισμών
• Μορφές μετασχηματισμού των δημόσιων οργανισμών
• Νέο δημόσιο management, έννοια και περιεχόμενο του αποτελεσματικού management με στόχους, καθώς και σύγχρονες προσεγγίσεις δημόσιας διοίκησης.
• Σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής διοίκησης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των ενεργειών και σχέσεων των δημόσιων οργανισμών
καθώς και να αναπτύξουν ικανότητες αναφορικά με:
 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.