Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική και Φορολογική Πολιτική | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική και Φορολογική Πολιτική

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
8
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε  πτυχές της λειτουργίας και της δραστηριότητας του κράτους που σχετίζονται με τη φορολογία και τις δαπάνες καθώς και την επίδραση που αυτές έχουν στην κατανομή των πόρων και την διανομή του εισοδήματος.

Προαπαιτήσεις: 

Η γνώση βασικών αρχών της μικροοικονομικής και διαφορικού λογισμού είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

1η Διάλεξη,

Τα εργαλεία της δημόσιας οικονομικής (Κεφάλαια 1-3)

 

2η Διάλεξη,

Δημόσια αγαθά (Κεφάλαιο 4)

 

3η Διάλεξη,

Πολιτική οικονομία (Κεφάλαιο 6)

 

4η Διάλεξη,

Κρατικές δαπάνες: Αναδιανομή εισοδήματος (Κεφάλαιο 11)

 

5η Διάλεξη,

Φορολογία και διανομή εισοδήματος (Κεφάλαιο 13)

 

6η Διάλεξη,

Φορολογία και αποτελεσματικότητα (Κεφάλαιο 14)

 

7η Διάλεξη,

Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία (Κεφάλαιο 15)

 

8η Διάλεξη,

Χρηματοδότηση του κράτους μέσω ελλείμματος (Κεφάλαιο 19)

 

9η Διάλεξη,

Η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κεφάλαιο 21)

 

10η Διάλεξη,

Μέγεθος και εύρος δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα (Κεφάλαιο 22) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Βασίλης Θ. Ράπανος, και Γεωργία Καπλανόγλου (2009) Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 

1.      Ρουκανάς, Σ.  και Σκλιάς, Π.  (2014) Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης,  Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, Αθήνα.

2.      Σκλιάς, et. Al (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Αθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση.

3.      Κότιος, Α., Παυλίδης, Γ. (2012), Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής?, Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Rosili.

4.      Λιαργκόβας, Π., Ρεπούσης, Σ. (2011), Κρίση, δανεισμός και χρεοκοπία: ελληνικές και διεθνείς εμπειρίες, Αθήνα:  Παπαζήσης

5.      Ράπανος, Β. (2008), Oικονομική θεωρία και δημοσιονομική πολιτική: οι δημοσιονομικοί θεσμοί στην Ελλάδα, στο Γιαννίτσης Τ. (ed) Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

6.      Αναστασάτος, Τ. (2009), Προς ένα νέο Ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο: επενδύσεις και εξωστρέφεια, Eurobank Research Οικονομία και Αγορές.

7.      Sklias P. and Maris G.,(2012) Reassessment of the OCA criteria in the Euro area: the case of Greece, Monetary Economics and Finance, Vol. 5: (2), 124-138.

8.      Sklias P., Galatsidas G., (2010), The Political Economy of the Greek Crisis: Roots, Causes and Perspectives for Sustainable Development, Middle Eastern Finance and Economics, Vol.  (7), 166-177

9.      Stiglitz, J. E., (1992) Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

10.  Γεωργακόπουλος, Θ. (2012) Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα.

11.  Τάτσος, Ν. (2012) Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

H διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές ενθαρρύνονται για ενεργή συμμετοχή προκειμένου το μάθημα να αποκτήσει διαδραστικό χαρακτήρα και να ενισχύσει την κατανόηση τους. Το μάθημα υποστηρίζεται επίσης από φροντιστήρια προκειμένου οι φοιτητές να εμβαθύνουν περαιτέρω στους στόχους του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Ερευνητική εργασία 3000 λέξεων (70%):  Οι φοιτητές αξιολογούνται για το επίπεδο της ερευνητικής προσπάθειας τους. Οι εργασίες τους θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων. Θε πραγματοποιηθεί παρουσίαση των εργασιών στο τελευταίο μάθημα

Τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος (30%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα αντικείμενα που διδάχθηκαν σε όλες διαλέξεις.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν βασικές πτυχές του δημόσιου τομέα, τον ρόλο του κράτους καθώς και τα διαθέσιμά μέσα και εργαλεία που έχει για την άσκηση δημοσιοοικονομικής και φορολογικής πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τα εργαλεία της δημόσιας οικονομικής, τα δημόσια αγαθά, την πολιτική οικονομία, τις κρατικές δαπάνες, την φορολογία και διανομή εισοδήματος, την φορολογία και αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία, την χρηματοδότηση του κράτους μέσω ελλείμματος, την δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέγεθος και εύρος δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα.