Αιτήσεις

Στο ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. γίνονται δεκτοί συνολικά και στις τρεις κατευθύνσεις εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανακοινώνεται άπαξ του έτους, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε:

 • Μηχανικούς Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης
 • Αποφοίτους σχολών θετικών και οικονομικών επιστημών
 • Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και λοιπών συναφών προπτυχιακών τμημάτων (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της  υποψηφίου/ας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ειδικά για τους κατόχους τίτλων σπουδών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 6. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχει)
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 8. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus, από τον/την υπογράφοντα/ουσα αυτές
 10. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) (εάν υπάρχουν) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
 11. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν)
 12. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν)
 13. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ακόμη και πριν αποφοιτήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι, αν επιλεγούν, θα έχουν περατώσει τις σπουδές τους πριν την εκπνοή της προθεσμίας εγγραφών, την οποία ορίζει η επιτροπή.

Αξιολόγηση εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή Καθηγητών του ιδίου Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Για την επιλογή των υποψηφίων συμπληρώνεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης κάθε υποψηφίου με ευθύνη των μελών της επιτροπής αξιολόγησης, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Κατηγορία πρώτου πτυχίου (βαρύτητα 30%).
 • Βαθμός πτυχίου και χρόνος που απαιτήθηκε για την κτήση του (βαρύτητα 20%).
 • Συνέντευξη υποψηφίου (βαρύτητα 30%): Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, γνώση ξένων γλωσσών, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα  του κάθε υποψηφίου.
 • Συνυπολογισμός Συναφούς Επαγγελματικής Εμπειρίας (βαρύτητα 20%).
 • Πριμοδότηση Δημοσιευμένου Ερευνητικού Έργου: Προσθετικό μπόνους έως 10% της συνολικής επίδοσης αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά την κρίση της επιτροπής, εφόσον διαθέτουν κάποιο έγκυρο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης κάθε υποψηφίου καταρτίζεται συνολική λίστα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας. Ειδοποιούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι και εφόσον αποδέχονται την επιλογή, καλούνται να καταθέσουν μία προκαταβολή των διδάκτρων και να ολοκληρώσουν τις όποιες τυπικές και ουσιαστικές εκκρεμότητές τους, καθώς και την εγγραφή τους μέχρι κάποια προκαθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση μη αποδοχής της επιλογής τους, γίνεται χρήση της λίστας επιλαχόντων υποψηφίων, επίσης κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα Ο.ΔΙ.Μ. κατά την πρώτη διαδικασία αξιολόγησης, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, ακολουθώντας ωστόσο την ίδια ακριβώς προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής.

Η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γενικότερα η κατοχή επικυρωμένων σχετικών τίτλων γλωσσομάθειας λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση κάθε υποψηφίου από τη σχετική επιτροπή. Παρότι η κατοχή πτυχίων της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί για το ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. κριτήριο αποκλεισμού κάποιου υποψηφίου, είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητη, καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται διαλέξεις και εξετάσεις από ξενόγλωσσους εισηγητές και διδάσκοντες και διανέμονται ξενόγλωσσες σημειώσεις διδασκαλίας και ξενόγλωσση βιβλιογραφία εκπόνησης εργασιών. Είναι συνεπώς αποκλειστική ευθύνη του κάθε υποψηφίου η απόφαση συμμετοχής του σε ένα πρόγραμμα που η ουσιαστική γνώση αγγλικών (κατανόηση, γραφή, ομιλία) για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του θεωρείται δεδομένη.

Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει για κάποιους υποψηφίους την παρακολούθηση και την εξέταση ενός αριθμού προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων του Τ.Μ.Ο.Δ., πριν την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ.