Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική

Στόχος της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι (α) η παροχή βασικών οικονομικών, διοικητικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων σχετιζόμενων με τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική διοίκηση, τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, τη διεθνή μακροοικονομία και τη διεθνή χρηματοοικονομική αλλά και με τη στρατηγική διοίκηση και (β) η εξειδίκευση στην εφαρμογή ποσοτικών και υπολογιστικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική λήψη αποφάσεων.

Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στην μοντελοποίηση και εφαρμογή μεθόδων στατιστικής και μαθηματικής βελτιστοποίησης καθώς και ανάπτυξης ή εφαρμογής αλγοριθμικών προσεγγίσεων σε μια σειρά από προβλήματα χρηματοοικονομικής λήψης αποφάσεων όπως ανάλυση χρηματοοικονομικών αγορών, συναλλαγές πραγματικού χρόνου (trading) σε χρηματιστηριακές αγορές, εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και αποτίμησή τους, θέματα βελτιστης διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κ.ά.

Μαθήματα Κατεύθυνσης  
Χειμερινό Εξάμηνο ECTS

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές

6

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

6

Μερικό άθροισμα ECTS

30
Εαρινό Εξάμηνο ECTS

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

8

Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων

8

Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών

8

Μερικό άθροισμα ECTS

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

15

Ολικό άθροισμα ECTS

75