Κατεύθυνση II: Μηχανική της Διοίκησης | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Κατεύθυνση II: Μηχανική της Διοίκησης

Στόχος της κατεύθυνσης αυτής είναι (α) η παροχή βασικών διοικητικών και οικονομικών γνώσεων σχετιζόμενων με το περιβάλλον των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό, τη στρατηγική τους, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, και τα πληροφοριακά συστήματα και (β) η μοντελοποίηση και εφαρμογή μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων (επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση δεδομένων) σε προβλήματα λήψης διοικητικών αποφάσεων. 

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής αποκτούν δεξιότητες στην βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων (διοίκηση έργων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ά.), στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στην υλοποίηση οικονομοτεχνικών αναλύσεων και στην κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων, κ.ά.

Μαθήματα Κατεύθυνσης  
Χειμερινό Εξάμηνο ECTS

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

6

Μερικό άθροισμα ECTS

30
Εαρινό Εξάμηνο ECTS

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

8

Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων

8

Μερικό άθροισμα ECTS

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

15

Ολικό άθροισμα ECTS

75