Κόστος και διάρκεια προγράμματος | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Κόστος και διάρκεια προγράμματος

Το ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. είναι πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας που απαιτεί την καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3.600,00 €.  Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, σύμφωνα µε την απόφαση της Συνέλευσης εκάστου ακαδ. έτους πριν τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Σε περίπτωση διαγραφής το μέρος των τελών φοίτησης που έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να καταβάλουν εγκαίρως τις δόσεις, σύμφωνα µε τις οριζόμενες ημερομηνίες που έχει αποφασίσει η Συνέλευση και να εξοφλούν όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν τη δήλωση/αίτηση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, πέρα από τα οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος, αλλά δικαιούται, ωστόσο, να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων κατόρθωσε να ολοκληρώσει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σύστημα Καταβολής Διδάκτρων Πανεπιστημίου Αιγαίου