Διεθνής Μακροοικονομική

Διδάσκοντας/ουσα: 
Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Χειμερινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Η ερμηνεία των μακροοικονομικών και νομισματικών σχέσεων και η ανάλυση της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής.

Προαπαιτήσεις: 

Η γνώση της μακροοικονομικής και της μικροοικονομικής είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

1η Διάλεξη,

Εθνικολογιστικά Μεγέθη και Ισοζύγιο Πληρωμών

 

2η Διάλεξη,

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

 

3η Διάλεξη,

Χρήμα, Επιτόκια και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

 

4η Διάλεξη,

Τιμές και Συναλλαγματική Ισοτιμία Μακροχρόνια

 

5η Διάλεξη,

Το Προϊόν και η Συναλλαγματική Ισοτιμία Βραχυχρόνια

 

6η Διάλεξη,

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρέμβαση στην Αγορά Ξένου Συναλλάγματος

 

7η Διάλεξη,

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

 

8η Διάλεξη,

Μακροοικονομική Πολιτική και Συντονισμός σε καθεστώς Κυμαινόμενων Ισοτιμιών

 

9η Διάλεξη,

Οι Άριστες Νομισματικές Περιοχές και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

 

10η Διάλεξη,

Η Διεθνής Κεφαλαιαγορά

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Krugman, P και Obstfeld, M (2011), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

 

Feenstra, R.C και Taylor, AM (2014), Διεθνής Οικονομική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο.

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Gerber, J (2010), International Economics, 5th, Prentice Hall.

 

Montiel, J.P. (2009), International Macroeconomics, Wiley Blackwell

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

H διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές ενθαρρύνονται για ενεργή συμμετοχή προκειμένου το μάθημα να αποκτήσει διαδραστικό χαρακτήρα και να ενισχύσει την κατανόηση τους. Το μάθημα υποστηρίζεται επίσης από φροντιστήρια προκειμένου οι φοιτητές να εμβαθύνουν περαιτέρω στους στόχους του μαθήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Ερευνητική Εργασία 3000 λέξεων (30%):  Οι φοιτητές αξιολογούνται για το επίπεδο της ερευνητικής προσπάθειας τους. Οι εργασίες τους θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων.

Τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος (70%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα αντικείμενα που διδάχθηκαν σε όλες τις διαλέξεις.

 • Τίτλοι ερευνητικών εργασιών:
 1. Ο κανόνας του χρυσού και η Μεγάλη Κρίση
 2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος του Bretton Woods
 3. Το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα
 4. Η οικονομική πολιτική στην ζώνη του Ευρώ
 5. Δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη
 6. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ κατά την διάρκεια της κρίσης του ευρώ
 7. Οι διαφορές και οι ομοιότητες της ΕΚΤ και της Fed
 8. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα κατά την διάρκεια της κρίσης
 9. Τα κριτήρια των Άριστα Νομισματικών Περιοχών και η κρίση στην Ευρώπη
 10. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη
Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών - Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος - Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες - Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια - Το προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια - Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος - Το διεθνές νομισματικό σύστημα - Μακροοικονομική Πολιτική και συντονισμός σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών - Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εμπειρία- Η παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών.