Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση)

Τύπος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης
Έτος Σπουδών: 
Α'
Εξάμηνο Σπουδών: 
Εαρινό
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 
6
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Περιγραφή: 

Σκοπό του μαθήματος ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΚΡΑΤΟΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)’ αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές αρχές διοικητικής δράσης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, θα επιχειρηθεί η  ανάλυση της έννοιας διοικητικής δράσης (ορισμός και περιεχόμενο) και η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις αρχές και τις διαδικασίες της στρατηγικής διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς, με στόχο να αποκτηθεί γνώση και τεχνογνωσία σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων στρατηγικής διοίκησης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των ενεργειών και σχέσεων των δημόσιων οργανισμών, καθώς και η παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη θεμελιωδών θεμάτων δημόσιας διοίκησης, όπως:  Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο του Κράτους, Δομή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους, Σύνταγμα-Βουλή-Κυβέρνηση, Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικά Κόμματα, καθώς και Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.. Ειδικότερα, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής, τα όργανα και οι διαδικασίες υλοποίησής της, η ανάλυση της έννοιας του Πολιτικού Συστήματος και του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα και την Ε.Ε., καθώς και η ανάλυση των βασικών εννοιών Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με  παρουσίαση των πολιτικών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, μέσα από πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα και την Ε.Ε..

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 1. Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο του Κράτους,
 2. Δομή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους,
 3. Σύνταγμα-
 4. Βουλή-
 5. Κυβέρνηση,
 6. Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικά Κόμματα,
 7. Διακυβέρνηση
 8. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 9. Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

 1. Κτιστάκη, Σ. : Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, 2014.
 2. Μπαμπαλιούτας, Λ. : Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Τόμος Β', εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2013.
 3. Μπαμπαλιούτας, Λ.  και Μητσόπουλος, Κ.: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).
 4. Λαδιάς, Χ. (2013) Θεσμικό πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Παπαζήσης.
 5. Λαδιάς, Χ. (2014) Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Παπαζήσης.

 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 1. Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ. , Φλογαΐτης Σ. (2010), Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 2. Ράικος, Δ. (2006), Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά, Αθήνα –Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 3. Τάχος, Α. (2005), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.
 4. Μιχαλόπουλος, Ν. (2010), Η δημόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων, Αθήνα: Παπαζήση.
 5. Ραμματά, Μ. (2011), Σύγχρονη  ελληνική δημόσια διοίκηση:  ανάμεσα στη γραφειοκρατία και το μάνατζμεντ, Αθήνα: Κριτική.
 6. Αποστολάκης, Ι., Λουκής, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008) Hλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Παπαζήση.
 7. Bryson, J. (2011), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass.
 8. Mintzberg, H. (2013), Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education Limited.
 9. Poister, H. T. (2003), Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass
 10. Organization for Economic Co-Operation & Development (OECD) (2003) The e-Government Imperative. Paris, France.
 11. Commission of the European Communities (2006) i2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All”, COM (2006) 173, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels.
Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Γραπτή Εξέταση

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα, όπως:

 1. Ορισμός, έννοια και περιεχόμενο του Κράτους,
 2. Δομή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους,
 3. Σύνταγμα-Βουλή-Κυβέρνηση,
 4. Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικά Κόμματα,
 5. Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε..
 6. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 7. Διοικητική δράση (ορισμός και περιεχόμενο)
 8. Στρατηγική διοίκηση στους δημόσιους οργανισμούς
 9. Σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής διοίκησης, σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των ενεργειών και σχέσεων των δημόσιων οργανισμών