Αξιολόγηση Προγράμματος | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Το ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. υπόκειται σε ετήσια αναλυτική αξιολόγηση με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ διέπεται από τη διαδικασία αξιολόγησης του συνολικού έργου του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος.